Политика за сигурност на информацията

С прилагането на тази политика висшето ръководство на odelo потвърждава, че осигурява надеждността, сигурността и устойчивостта на услугите за управление на информация и обработка на информация, които са обхванати от Системата за управление на информационната сигурност (СУИС) на odelo и се използват в производствените процеси, изпълнявани от визията за превръщане в глобален производител на автомобилно осветление от световна класа и подхода Lean Excellence чрез прилагане на следните основни принципи за управление на информацията:

 • Гарантиране на поверителността, наличността и целостта на всички информационни активи на odelo срещу развиващи се вътрешни и външни заплахи за информационната сигурност чрез прилагане на всеобхватни методи за оценка на риска.
 • Спазване на изискванията за информационна сигурност на предприятието, заинтересованите страни, разпоредбите и законодателството.
 • Осигуряване на всички необходими ресурси (Инфраструктура, Процес и др.) за успешна, оперативна и цялостна Система за управление на информационната сигурност за постигане на целите.
 • Гарантиране на поверителността на всички информационни активи, независимо от собствеността и дали са произведени вътрешно или външно.
 • Осигуряване на всички необходими ресурси за подобряване на техническите и поведенчески компетенции на служителите и предоставяне на необходимите обучения, които да им позволят да допринесат за процесите на СУИС.
 • Докладване на всички осезаеми и подозрителни нарушения на информационната сигурност, за да се предотврати повторното им повторение и да се осигурят всички изисквания на СУИС, които да бъдат приложени.
 • Осигуряване постигането на всички цели за информационна сигурност.
 • Подпомагане на непрекъснатото подобряване на системата.

Ние ще интегрираме всички други системи за управление с принципите на информационната сигурност и ще работим усилено, за да бъдем успешен играч в тази област.

В случай на неспазване на тази политика, може да се сблъскаме с нежелани последици като загуба на корпоративна репутация. Поради това всички служители и подизпълнители на odelo са длъжни да спазват изискванията на тази политика.

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Първият ни приоритет е безопасността при работа.

Качеството на нашите продукти, процеси и поведение са ключови критерии за нашия успех. Ние сме част от обществото и природната среда. Ние носим пълна отговорност за нашите решения пред служителите, обществото, околната среда и природните ресурси. На тази основа и в съответствие с изискванията на ISO 14001, ISO 50001 и ISO 45001 обявяваме тази политика, която да служи като ръководство за нашите служители в ежедневната работа. Осигуряваме здравословна, безопасна и чиста среда за всички наши служители, доставчици, клиенти и заинтересовани страни. За да постигнем нашата крайна цел „0 злополуки“, да сведем до минимум професионалните заболявания и вреди, да изградим здравословна и безопасна работна среда, да използваме енергийните ресурси по най-ефективен начин, и за да осигурим постоянство, ние гарантираме:

 • Изпълнение на задълженията по отношение на здраве, безопасност, околна среда и енергийни ресурси, в рамките на производството на автомобилни осветителни изделия;
  • Извършване на проучвания за опазване на качеството на въздуха,
  • Опазване, потребление и управление на качеството на водата,
  • Опазване качеството на почвите и предотвратяване на замърсяването на подземните води,
  • Осигуряване на повторна употреба и рециклиране,
  • Опазване на биологичното разнообразие, правилно използване на земята и предотвратяване на обезлесяването,
  • Намаляване на шумовите емисии,
  • Приемане на отговорно управление на химикали,
  • Работа за хуманно отношение към животните,
 • Осигуряване на необходимото обучение за всички наши служители и заинтересовани страни да приемат като свое основно задължение да не излагат на риск живота си, живота на други служители и посетители;
 • В рамките на всички наши дейности, да изградим навик в нашите служителите да осъществяват системна оценка на риска, за да елиминират възможните опасности и да намалят рисковете за здравето, безопасността и околната среда;
  • Осигуряване на управление на инциденти и произшествия с проактивен подход,
  • Защита от възможни последици с готовност за извънредни ситуации,
  • Осигуряване на непрекъснатост на системите за противопожарна защита,
  • Даване на приоритет на безопасността на машините в процесите на доставка и използване,
  • Управление на личните предпазни средства за колективна защита и лична защита,
  • Обработка, транспортиране, съхранение и осигуряване на безопасна употреба на химични и биологични вещества.
  • Осигуряване на ергономичност на работното място при изграждането на нови проекти и процеси.
 • Разработване на продукти и процеси с използване на най-добрите налични техники и осигуряване на тяхната безопасност и материална и енергийна ефективност;
 • Подкрепа участието на вътрешни партньори, служители и техните представители, полагаме усилия да изградим открит диалог с власти, институции, местна общност и други заинтересовани страни;
 • Включване на нашите доставчици и бизнес партньори в усилията ни за опазване на околната среда, оптимално използване на ресурсите и по-висока енергийна ефективност;
 • Повишаване нивото на здраве и безопасност, намаляване количеството генерирани отпадъци, ефикасно използване на енергията и природните ресурси, използване на превантивни подходи вместо решаване на проблеми;
 • Предотвратяване на наранявания и увреждане на здравето, осигуряване на непрекъснато подобряване при управлението и ефективността на безопасността, предотвратяване на замърсявания, периодично преразглеждане на нашите цели за подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на всички необходими средства за постигане на целите;
 • В допълнение към закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, за да подобрим енергийната си ефективност, ние също така извършваме проектиране и модифициране на процесите, като отчитаме критериите за потребление на енергия;
 • Постигане на целите за устойчивост на групата odelo чрез намаляване на изменението на климата, докладване и намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, намаляване на причинените от човека въглеродни емисии и дейности за спазване на екологичните изисквания.

Ние държим себе си отговорни, като поддържаме безопасността на труда, околната среда и потреблението на енергия в съответствие с разпоредбите и приемаме да осигуряваме непрекъснато подобрение.

Политика за качество

Ние имаме за цел да изпълним нарастващите очаквания на нашите клиенти, като правим непрекъснати подобрения в качеството, цената и процеса на доставка.

Открийте повече за

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.