Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir

Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre / Enerji Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 • Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmeyi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirmeyi, kirliliği önlenmeyi ve enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,

İş Sağlığı-Güvenliği, Çevre ve Enerji politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikamız

Belirlemiş olduğumuz Kalite Politikamız şu şekildedir;

Firmamızda TS-EN-ISO 9001, ISO/TS 16949 standartlarına uygun olarak kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanarak etkinliği iyileştirilmektedir. FARBA'da kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm süreçler tanımlanmıştır. Belirlenen süreçlerin uygulanması ve izlenmesini desteklemek için gerekli eğitilmiş personel, alt yapı, çalışma ortamı, teknik bilgi, araç-gereç-makine gibi tüm kaynaklar sağlanmıştır. Süreçlerimiz çeşitli parametre ve hedeflerle izlenmekte ve ölçülmektedir. Planlanan sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımız izlenerek, süreçler sürekli iyileştirilmektedir. Aylık performans toplantılarında süreç performans göstergeleri gözden geçirilmekte ve takip edilmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bu politikanın uygulanması ile odelo A.Ş. Üst Yönetimi, “Yalın Mükemmellik” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği üretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmetlerin güvenilirliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin gerekleri olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

 • Kapsam dâhilindeki tüm bilgi varlıklarının her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasını,
 • Kuruluşun ve paydaşlarımızın (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) Bilgi Güvenliği gereksinimleri ile yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler, standartlar ve sektörel gereksinimlerden doğan şartlara uyulmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,
 • BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin, üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli ihlâlleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınmasını, BGYS kapsamındaki hususların tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uyulmasının sağlanması.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi

Yönünde faaliyetlerimizi kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.

odelo, bir Bayraktarlar Gruppe şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.