BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politikanın uygulanması ile odelo A.Ş. Üst Yönetimi, Dünya klasmanında küresel otomotiv aydınlatma üreticisi olma vizyonu ile “Yalın Mükemmellik” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği üretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmetlerin güvenilirliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin gerekleri olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

 • OtoKapsam dâhilindeki tüm bilgi varlıklarının her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin risk değerlendirme gerçekleştirilerek korunmasını,
 • Kuruluşun ve paydaşlarımızın (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) Bilgi Güvenliği gereksinimleri ile yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler, standartlar ve sektörel gereksinimlerden doğan şartlara uyulmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,- İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 • BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin, üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli ihlâlleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınmasını, BGYS kapsamındaki hususların tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uyulmasının sağlanması.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi

Yönünde faaliyetlerimizi kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.

Bu politikaya uyulmaması durumunda kurumumuz için itibar kaybına dahi yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği’ne yönelik kurallara ve tedbirlere uyulması yönünde gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

Ürünlerimizin kalitesi, süreçlerimiz ve davranışımız, başarımızın temel kriterleridir. Toplumun ve doğal çevrenin bir parçasıyız. Çalışanlarımıza, topluma, çevreye ve doğal kaynaklara verdiğimiz kararlardan tamamen sorumluyuz. Bu temelde ve ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 45001 gerekliliklerine göre, çalışanlarımıza günlük işlerinde bir rehber olarak hizmet etmek için bu politikayı duyuruyoruz. Çalışanlarımıza, yan sanayilerimize, müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Enerji mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,
  • Hava kalitesinin korunması için çalışmalar yapılması,
  • Su kalitesinin korunması, tüketimi ve yönetiminin sağlanması,
  • Toprak kalitesinin korunması ve yeraltı su kirliliğinin önlenmesinin sağlanması,
  • Yeniden kullanım ve geri dönüşümün sağlanması,
  • Biyoçeşitliliğin korunması, arazinin uygun kullanımı ve ormansızlaşmanın engellenmesinin sağlanması,
  • Gürültü emisyonlarının azaltılması,
  • Sorumlu kimyasal yönetiminin benimsenmesi,
  • Hayvan refahının sağlanması çalışması,
 • Gerekli eğitimler ile tüm çalışanların ve ilgili tarafların kendilerini, diğer çalışanları ve ziyaretçilerin hayatını riske atmamayı ana görevleri olarak benimsemelerini sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmak, sağlık, güvenlik ve çevre risklerini azaltmak için sistematik risk değerlendirmesi yapma alışkanlığını çalışanlara kazandırmayı,
  • Proaktif yaklaşım ile olay ve kaza yönetiminin sağlanması,
  • Acil durum hazırlığı ile olası etkilerden korunulması,
  • Yangın koruması sistemleri sürekliliğinin sağlanması,
  • Tedarik ve kullanım süreçlerinde makine güvenliğine öncelik verilmesi,
  • Toplu koruma ve kişisel korumaya yönelik kişisel koruyucu ekipmanların yönetimi,
  • Kimyasal ve biyolojik maddelerin işlenmesi, taşınması, depolanması ve güvenli kullanımının sağlanması.
  • Yeni proje ve proses oluşumunda işyeri ergonomisi sağlanması
 • Mevcut en iyi teknikleri kullanarak ürün ve prosesler geliştirmeyi ve bunların güvenliğini, malzeme ve enerji verimliliğini sağlamayı,
 • İç paydaşların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımını destekleyerek, dış çevrede yetkililer, mevzuat düzenleyiciler, toplum ve diğer ilgili taraflarla açık bir diyalog kurmayı,
 • Çevreyi koruma, kaynakların optimal kullanımı ve daha yüksek yönelik çalışmalarımıza tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da dahil etmeyi,
 • Sağlık ve güvenlik seviyesinin arttırılması, dış kaynak kullanımı ve atık oranının azaltılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması ile sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması, sorunları çözmek yerine önleyici yaklaşımlarla çalışmayı,
 • Yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını önlemek, güvenlik yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı; kirliliği önlemek, enerji performansını iyileştirmek için hedeflerimizi periyodik olarak revize etmeyi ve hedeflere ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansımızı iyileştirmek için enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasının yanı sıra, enerji tüketim kriterlerini de dikkate alarak proses tasarımı ve modifikasyonu gerçekleştirmeyi,
 • İklim değişikliğini azaltma, sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltılması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına teşvik edilmesi, insan kaynaklı karbon salınımını azaltmayı (dekarbonizasyon) ve çevresel uyum faaliyetleri yoluyla odelo grup sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı,

Mevzuatlara uygun iş güvenliği, çevre ve enerji sağlayarak kendimizi sorumlu tutar ve sürekli iyileştirme sağlamayı taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

Müşterimizin sürekli artan beklentilerini Kalite, Fiyat ve Teslimat konularında sürekli iyileştirmeler yaparak aşmaktır.

Daha fazlasını bul

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.