BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politikanın uygulanması ile odelo A.Ş. Üst Yönetimi, Dünya klasmanında küresel otomotiv aydınlatma üreticisi olma vizyonu ile “Yalın Mükemmellik” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği üretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmetlerin güvenilirliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin gerekleri olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

 • OtoKapsam dâhilindeki tüm bilgi varlıklarının her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin risk değerlendirme gerçekleştirilerek korunmasını,
 • Kuruluşun ve paydaşlarımızın (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) Bilgi Güvenliği gereksinimleri ile yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler, standartlar ve sektörel gereksinimlerden doğan şartlara uyulmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,- İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 • BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin, üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli ihlâlleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınmasını, BGYS kapsamındaki hususların tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uyulmasının sağlanması.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi

Yönünde faaliyetlerimizi kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.

Bu politikaya uyulmaması durumunda kurumumuz için itibar kaybına dahi yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği’ne yönelik kurallara ve tedbirlere uyulması yönünde gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre / Enerji Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG ve Çevre risklerini azaltmak için ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 • Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmeyi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirmeyi, kirliliği önlenmeyi ve enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürün ve hizmetler almanın yanı sıra proses tasarımlarımızı ve değişikliklerimizi de enerji performansına dikkat ederek yapmayı,

İş Sağlığı-Güvenliği, Çevre ve Enerji politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikamız

Müşterimizin sürekli artan beklentilerini Kalite, Fiyat ve Teslimat konularında sürekli iyileştirmeler yaparak aşmaktır.

Daha fazlasını bul

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.