Information Security Policy

With the implementation of this policy odelo top management confirms to provide the reliability, security and sustainability of the information management and information processing services that are covered in odelo Information Security Management System and used in production processes performed by the vision of becoming a global world class automotive lighting manufacturer and Lean Excellence approach by applying following fundemental information management principles.

 • Securing the confidentiality, availability and integrity of all odelo information assets against evolving internal and external information security threats by applying compherensive risk assesment methods.
 • Staying compliant with information security requirements of enterprise, stakeholders, regulations and legislations.
 • Providing all necessary resources (Infrastructure, Process, etc.) for succesfull, operative and generalized Information Security Management System in order to achive targets.
 • Ensuring the confidentiality of all information assets regardless of the ownership and whether it is produced internally or externally.
 • Providing all necessary resources to improve the technical and behavioural competencies of employees and providing required trainings to let them to contribute ISMS processes.
 • Reporting all tangible and suspicious information security infringements in order to prevent them to be repeated and to provide all ISMS requirements to be applied.
 • Assuring the all information security objectives to be achieved.
 • Supporting the continuous improvement of system.

We will integrate all other management systems with information security principles and will work hard to be a successfull player in this area.

In case of non-conformance to this policy, we may face with undesirable consequences such as loss of corporate reputation. Therefore, all odelo employees and subcontractors are liable to comply with the requirements of this policy

Politika na področju VZD, okolja in energije

Naša poglavitna prioriteta je varno delovno okolje.

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del družbe in okolja. Zaradi tega sprejemamo odločitve s polno odgovornostjo do zaposlenih, družbe, okolja in potrebnih virov. Skladno s tem prepričanjem in zahtevami standardov ISO 45001, ISO 14001 ter ISO 50001 smo izdelali politiko, ki služi kot vodilo vsem našim zaposlenim pri vsakdanjem delu. Zagotavljamo varno, zdravo in čisto delovno okolje vsem našim zaposlenim, dobaviteljem, kupcem in družbi na sploh. Z namenom, da zagotovimo naš poglavitni cilj ‘’0 delovnih nezgod’’, zmanjšamo z delom povezane bolezni, zgradimo varno delovno okolje, izrabljamo energijo in vire na učinkovit način in zagotovimo odpornost, izdajamo naslednja načela našega delovanja:

 • Izpolnjujemo vse zaveza na področju varnosti, zdravja, okolja in energije, ki izhajajo iz panoge proizvajalcev avtomobilskih luči;
  • Izvedba študij za zaščito kakovosti zraka,
  • Varstvo, poraba in upravljanje kakovosti vode,
  • Varstvo kakovosti tal in preprečevanje onesnaževanja podtalnice,
  • Zagotavljanje ponovne uporabe in recikliranja,
  • Ohranjanje biotske raznovrstnosti, pravilna raba zemljišč in preprečevanje krčenja gozdov,
  • Zmanjšanje emisij hrupa,
  • Sprejemanje odgovornega ravnanja s kemikalijami,
  • Delo na področju dobrobiti živali,
 • Skozi usposabljanja in ozaveščanje skrbimo, da vsi zaposleni in drugi deležniki niso izpostavljeni nevarnostim pri opravljanju svojega dela;
 • Skozi vse naše aktivnosti spodbujamo zaposlene, da izvajajo sistematično ocenjevanje tveganj z namenom, da zmanjšajo nevarnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja,
  • Zagotavljanje upravljanja incidentov in nesreč s proaktivnim pristopom,
  • Zaščita pred možnimi učinki s pripravljenostjo na izredne razmere,
  • Zagotavljanje kontinuitete protipožarnih sistemov,
  • Dajanje prednosti varnosti strojev v postopkih dobave in uporabe,
  • Upravljanje osebne varovalne opreme za kolektivno zaščito in osebno zaščito,
  • Predelava, transport, skladiščenje in zagotavljanje varne uporabe ravnanja s kemičnimi in biološkimi snovmi.
  • Zagotavljanje ergonomije delovnega mesta pri načrtovanju novih projektov in procesov
 • Razvijamo produkte in procese, ki ob upoštevanju razpoložljivega stanja tehnike zagotavljajo varnost ter vedno večjo materialno in energetsko učinkovitost,
 • Podpiramo sodelovanje notranjih deležnikov, zaposlenih in njihovih predstavnikov in si prizadevamo k odprtemu in zaupanja vrednemu dialogu s pristojnimi organi in inštitucijami, lokalno skupnostjo ter deležniki iz notranjega okolja,
 • V prizadevanja za varovanje okolja, smotrno rabo virov in povečanje energetske učinkovitosti vključujemo naše dobavitelje in poslovne partnerje,
 • Zvišujemo nivo varnosti in zdravja na delovnem mestu, zmanjšujemo količine odpadkov, spodbujamo učinkovito rabo energije in rabo naravnih virov na osnovi preventivnega in proaktivnega pristopa naših zaposlenih še preden se pojavijo težave,
 • Preprečujemo poškodbe, spodbujamo stalne izboljšave na področju sistemov vodenja, preprečujemo onesnaževanje, izvajamo ukrepe na področju učinkovite rabe energije, periodično pregledujemo in nadziramo ključne kazalnike z namenom, da izboljšamo naše delovanje,
 • Z namenom nakupa energijsko učinkovitih izdelkov in storitev izvajamo zasnove in modifikacije procesov ob upoštevanju kriterijev učinkovite in smotrne rabe energije,
 • Prizadevamo si doseči naše cilje na področju trajnostnega poslovanja skozi ukrepe na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Ostajamo zavezani in odgovorni za ohranjanjem varnosti in zdravja pri delu, varovanju okolja in učinkoviti rabi čiste energije v skladu s predpisi in na temelju miselnosti stalnih izboljšav.

Quality Policy

We aim to fulfill our customers’ increasing expectations by making continuous improvements in quality, price and delivery issues .

Več

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.