POLITIKA INFORMACIJSKE VARNOSTI

Z izvajanjem te politike najvišje vodstvo odela potrjuje, da zagotavlja zanesljivost, varnost in trajnost storitev upravljanja informacij in obdelave informacij, ki so zajete v Sistemu upravljanja informacijske varnosti odelo in se uporabljajo v proizvodnih procesih z vizijo postati globalni proizvajalec avtomobilskih luči svetovnega razreda in s pristopom vitke odličnosti z uporabo naslednjih temeljnih načel upravljanja informacij.

 • Zavarovanje zaupnosti, razpoložljivosti in celovitosti vseh informacijskih sredstev podjetja odelo pred razvijajočimi se notranjimi in zunanjimi grožnjami informacijske varnosti z uporabo obsežnih metod ocenjevanja tveganja.
 • Skladnost z zahtevami glede informacijske varnosti podjetja, deležnikov, predpisov in zakonodaje.
 • Zagotavljanje vseh potrebnih virov (infrastruktura, procesi itd.) za uspešen, operativen in splošno veljaven Sistem upravljanja informacijske varnosti za doseganje ciljev.
 • Zagotavljanje zaupnosti vseh informacijskih sredstev ne glede na lastništvo in ne glede na to, ali so proizvedena interno ali eksterno.
 • Zagotavljanje vseh potrebnih virov za izboljšanje tehničnih in vedenjskih kompetenc zaposlenih ter zagotavljanje potrebnih usposabljanj, da lahko prispevajo k procesom Sistema upravljanja informacijske varnosti.
 • Poročanje o vseh oprijemljivih in sumljivih kršitvah varnosti informacij, da bi preprečili njihovo ponavljanje in zagotovili uporabo vseh zahtev Sistema upravljanja informacijske varnosti.
 • Zagotavljanje doseganja vseh ciljev informacijske varnosti.
 • Podpiranje nenehnega izboljševanja sistema.

Vse ostale sisteme vodenja bomo integrirali z načeli informacijske varnosti in se trudili, da bomo na tem področju uspešni.

V primeru neskladnosti s to politiko se lahko soočimo z neželenimi posledicami, kot je izguba ugleda podjetja. Zato so vsi zaposleni in podizvajalci podjetja odelo dolžni izpolnjevati zahteve te politike.

Politika na področju VZD, okolja in energije

Naša poglavitna prioriteta je varno delovno okolje.

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del družbe in okolja. Zaradi tega sprejemamo odločitve s polno odgovornostjo do zaposlenih, družbe, okolja in potrebnih virov. Skladno s tem prepričanjem in zahtevami standardov ISO 45001, ISO 14001 ter ISO 50001 smo izdelali politiko, ki služi kot vodilo vsem našim zaposlenim pri vsakdanjem delu. Zagotavljamo varno, zdravo in čisto delovno okolje vsem našim zaposlenim, dobaviteljem, kupcem in družbi na sploh. Z namenom, da zagotovimo naš poglavitni cilj ‘’0 delovnih nezgod’’, zmanjšamo z delom povezane bolezni, zgradimo varno delovno okolje, izrabljamo energijo in vire na učinkovit način in zagotovimo odpornost, izdajamo naslednja načela našega delovanja:

 • Izpolnjujemo vse zaveza na področju varnosti, zdravja, okolja in energije, ki izhajajo iz panoge proizvajalcev avtomobilskih luči;
  • Izvedba študij za zaščito kakovosti zraka,
  • Varstvo, poraba in upravljanje kakovosti vode,
  • Varstvo kakovosti tal in preprečevanje onesnaževanja podtalnice,
  • Zagotavljanje ponovne uporabe in recikliranja,
  • Ohranjanje biotske raznovrstnosti, pravilna raba zemljišč in preprečevanje krčenja gozdov,
  • Zmanjšanje emisij hrupa,
  • Sprejemanje odgovornega ravnanja s kemikalijami,
  • Delo na področju dobrobiti živali,
 • Skozi usposabljanja in ozaveščanje skrbimo, da vsi zaposleni in drugi deležniki niso izpostavljeni nevarnostim pri opravljanju svojega dela;
 • Skozi vse naše aktivnosti spodbujamo zaposlene, da izvajajo sistematično ocenjevanje tveganj z namenom, da zmanjšajo nevarnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja,
  • Zagotavljanje upravljanja incidentov in nesreč s proaktivnim pristopom,
  • Zaščita pred možnimi učinki s pripravljenostjo na izredne razmere,
  • Zagotavljanje kontinuitete protipožarnih sistemov,
  • Dajanje prednosti varnosti strojev v postopkih dobave in uporabe,
  • Upravljanje osebne varovalne opreme za kolektivno zaščito in osebno zaščito,
  • Predelava, transport, skladiščenje in zagotavljanje varne uporabe ravnanja s kemičnimi in biološkimi snovmi.
  • Zagotavljanje ergonomije delovnega mesta pri načrtovanju novih projektov in procesov
 • Razvijamo produkte in procese, ki ob upoštevanju razpoložljivega stanja tehnike zagotavljajo varnost ter vedno večjo materialno in energetsko učinkovitost,
 • Podpiramo sodelovanje notranjih deležnikov, zaposlenih in njihovih predstavnikov in si prizadevamo k odprtemu in zaupanja vrednemu dialogu s pristojnimi organi in inštitucijami, lokalno skupnostjo ter deležniki iz notranjega okolja,
 • V prizadevanja za varovanje okolja, smotrno rabo virov in povečanje energetske učinkovitosti vključujemo naše dobavitelje in poslovne partnerje,
 • Zvišujemo nivo varnosti in zdravja na delovnem mestu, zmanjšujemo količine odpadkov, spodbujamo učinkovito rabo energije in rabo naravnih virov na osnovi preventivnega in proaktivnega pristopa naših zaposlenih še preden se pojavijo težave,
 • Preprečujemo poškodbe, spodbujamo stalne izboljšave na področju sistemov vodenja, preprečujemo onesnaževanje, izvajamo ukrepe na področju učinkovite rabe energije, periodično pregledujemo in nadziramo ključne kazalnike z namenom, da izboljšamo naše delovanje,
 • Z namenom nakupa energijsko učinkovitih izdelkov in storitev izvajamo zasnove in modifikacije procesov ob upoštevanju kriterijev učinkovite in smotrne rabe energije,
 • Prizadevamo si doseči naše cilje na področju trajnostnega poslovanja skozi ukrepe na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Ostajamo zavezani in odgovorni za ohranjanjem varnosti in zdravja pri delu, varovanju okolja in učinkoviti rabi čiste energije v skladu s predpisi in na temelju miselnosti stalnih izboljšav.

Politika Kakovosti

Naš cilj je izpolnjevanje vedno večjih pričakovanj naših strank z nenehnimi izboljšavami na področju kakovosti, cene in dobave.

Več

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.