Information Security Policy

With the implementation of this policy odelo top management confirms to provide the reliability, security and sustainability of the information management and information processing services that are covered in odelo Information Security Management System and used in production processes performed by the vision of becoming a global world class automotive lighting manufacturer and Lean Excellence approach by applying following fundemental information management principles.

 • Securing the confidentiality, availability and integrity of all odelo information assets against evolving internal and external information security threats by applying compherensive risk assesment methods.
 • Staying compliant with information security requirements of enterprise, stakeholders, regulations and legislations.
 • Providing all necessary resources (Infrastructure, Process, etc.) for succesfull, operative and generalized Information Security Management System in order to achive targets.
 • Ensuring the confidentiality of all information assets regardless of the ownership and whether it is produced internally or externally.
 • Providing all necessary resources to improve the technical and behavioural competencies of employees and providing required trainings to let them to contribute ISMS processes.
 • Reporting all tangible and suspicious information security infringements in order to prevent them to be repeated and to provide all ISMS requirements to be applied.
 • Assuring the all information security objectives to be achieved.
 • Supporting the continuous improvement of system.

We will integrate all other management systems with information security principles and will work hard to be a successfull player in this area.

In case of non-conformance to this policy, we may face with undesirable consequences such as loss of corporate reputation. Therefore, all odelo employees and subcontractors are liable to comply with the requirements of this policy

ПОЛИТИКА НА “ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ” ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Първият ни приоритет е безопасността при работа!

Ние осигуряваме здравословна, безопасна и чиста среда на всички наши служители, доставчици, клиенти и заинтересовани страни. За да постигнем нашата крайната цел за „0 инциденти“, намаляване на професионалните заболявания и вреди, изграждане на здравословна и безопасна работна среда, използване на съществуващите енергийни ресурси по най-ефективен начин, и за да осигурим постоянство, ние гарантираме:

 • Изпълнение на всички задължения за екология и безопасност и задължения за управление на енергийните ресурси, попадащи в рамките на производството на автомобилни осветителни продукти;
 • Предоставяне на необходимото обучение на всички наши служители и заинтересовани страни, за да не излагат на риск живота и здравето си, а също така живота и здравето на други служители и посетители и това да бъде техен приоритет;
 • В рамките на извършваните от нас дейности, да изградим навик на нашите служителите да осъществяват оценка на риска за възможните произтичащи опасности;
 • Пълна подкрепа към нашите служителите и заинтересованите страни;
 • Повишаване нивото на Здраве и Безопасност, намаляване на количеството на генерираните отпадъци, ефикасно използване на енергията и природните ресурси, използване на превантивни подходи вместо решаване на проблеми;
 • Предотвратяване на нараняванията и увреждането на здравето, осигуряване на непрекъснато подобряване при управлението на безопасността при работа, недопускане на замърсявания на околната среда, определяне на конкретни цели за управление на енергийните ресурси и осигуряване на всички необходими средства за постигане на целите.

Ние приемаме политика за безопасност при работа, опазване на околната среда и непрекъснато подобряване.

Quality Policy

We aim to fulfill our customers’ increasing expectations by making continuous improvements in quality, price and delivery issues .

Открийте повече за

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.